Van hơi Gang dẻo 10SJBF nối bích JIS10K

1.691.000 5.949.000